Trang chính
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm-Dịch vụ Hệ thống phân phối Kỹ thuật an toàn Liên hệ
 Tiện ích trên site 
 Bình chọn 
Bạn đang sử dụng sản phẩm nào của Gas Petrolimex ?

 Gas bình 9kg
 Gas bình 12kg van đứng
 Gas bình 12kg van ngang
 Gas bình 12kg tay cam
 Gas bình 48kg
 Hệ thống Gas bồn - Bình rút lỏngKết quả
Những thăm dò khác
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001216990
IP của bạn: 44.200.30.73
 
Tin tức » Tin tức 19.08.2022 07:37
Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
Gửi lúc: 21.11.2011 09:35

" Đối với hành vi vi phạm làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép (như thay chân đế, cắt quai xách; mài lô gô, thay đổi nhãn hiệu, seri; hàn gắn thêm kim loại; tráo đổi van đầu chai...) sẽ bị phạt nặng với mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng;"

Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là LPG).

2. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG là hành vi của cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh LPG mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các vi phạm hành chính khác về kinh doanh LPG không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh LPG còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Trường hợp chai LPG bị xử lý tịch thu theo quy định của Nghị định này mà pháp luật quy định trả lại cho chủ sở hữu thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh LPG còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.

Điều 4. Áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh LPG được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LPG

Điều 5. Vi phạm về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có đủ số lượng tối thiểu chai LPG các loại theo quy định thuộc sở hữu của thương nhân;

b) Chai LPG không phù hợp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ theo quy định;

c) Có kho tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác nhưng dung tích bồn chứa không đạt mức tối thiểu theo quy định;

d) Tổng đại lý, đại lý trong hệ thống phân phối LPG không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có trạm nạp LPG vào chai hoặc có trạm nạp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định;

b) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng hoặc trạm nạp LPG vào ôtô hoặc trạm cấp LPG theo quy định;

c) Không có hoặc không có đủ số lượng tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG theo quy định;

d) Không có cầu cảng hoặc có cầu cảng nhưng không đúng quy định;

đ) Không có kho tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 6. Vi phạm về điều kiện sản xuất, chế biến LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, chế biến LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký sản xuất, chế biến LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, chế biến LPG không theo đúng quy hoạch hoặc không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b) Có kho LPG nhưng không theo quy hoạch hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

c) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

d) Có phòng thử nghiệm nhưng không đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG;

b) Không có phòng thử nghiệm;

c) Không có kho LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b và c khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b và c khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, chế biến LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 7. Vi phạm về điều kiện thương nhân phân phối LPG cấp I

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phân phối LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

b) Có kho LPG nhưng xây dựng không theo quy hoạch hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

c) Có kho LPG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo quy định;

d) Có chai LPG nhưng không đủ số lượng tối thiểu theo quy định;

đ) Chai LPG không phù hợp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ theo quy định;

e) Cửa hàng bán LPG chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, tổng đại lý, đại lý LPG thuộc hệ thống không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có hệ thống phân phối LPG theo quy định;

b) Có hệ thống phân phối LPG nhưng không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào ô tô hoặc không đủ số lượng tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG tối thiểu theo quy định;

c) Không có kho LPG;

d) Không có trạm nạp LPG vào chai hoặc có trạm nạp LPG vào chai nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện thương nhân phân phối LPG cấp I đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 8. Vi phạm về điều kiện tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký đại lý kinh doanh LPG;

b) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng xây dựng không theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc không đạt sức chứa tối thiểu theo quy định;

c) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô theo quy định;

d) Hệ thống phân phối LPG không đủ số lượng đại lý tối thiểu hoặc có đại lý không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định;

đ) Ký hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

e) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có kho chứa chai LPG và LPG chai;

b) Không có hệ thống phân phối LPG.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện tổng đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 9. Vi phạm về điều kiện đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đăng ký đại lý kinh doanh LPG;

b) Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô;

b) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 10. Vi phạm về điều kiện cửa hàng bán LPG chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đăng ký bán LPG chai;

b) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG;

b) Không có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện cửa hàng bán LPG chai đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 11. Vi phạm về điều kiện trạm nạp LPG vào chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào chai không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký nạp LPG vào chai;

b) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

c) Hàng rào bảo vệ xung quanh trạm nạp không đảm bảo thông thoáng hoặc không tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm trạm nạp LPG vào chai không phù hợp với quy hoạch;

b) Dự án, thiết kế trạm nạp LPG vào chai không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Không có đầy đủ quy trình nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không tuân thủ các quy định về an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp không được kiểm định và đăng ký theo quy định;

c) Không có quy trình nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn hoặc giả mạo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai giả mạo đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện của trạm nạp LPG vào chai đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 12. Vi phạm về điều kiện trạm nạp LPG vào ô tô

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp LPG vào ô tô xây dựng không theo quy hoạch hoặc không theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Trạm nạp LPG vào ô tô không có Giấy phép xây dựng hoặc dự án, thiết kế trạm nạp LPG vào ô tô không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường theo quy định;

b) Không kiểm định và đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện của trạm nạp LPG vào ô tô đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 13. Vi phạm về điều kiện trạm cấp LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm cấp LPG xây dựng không theo quy hoạch hoặc không theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Trạm cấp LPG không có Giấy phép xây dựng hoặc dự án, thiết kế trạm cấp LPG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Trạm cấp LPG không có biển đề: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Nội quy phòng cháy và chữa cháy”, “Nội quy ra vào trạm cấp LPG” treo tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

d) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường theo quy định;

b) Không có phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện quy định về điều kiện của trạm cấp LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 14. Vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng nhưng không thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam hoặc cầu cảng xây dựng không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật;

b) Có cầu cảng nhưng không thuộc sở hữu, đồng sở hữu hoặc thời hạn thuê cầu cảng không đúng quy định;

c) Có kho LPG nhưng xây dựng không theo quy hoạch hoặc không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật;

d) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu theo quy định;

đ) Có kho LPG nhưng không thuộc sở hữu, đồng sở hữu hoặc thời hạn thuê kho LPG không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng;

b) Không có kho LPG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 15. Vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký dịch vụ vận chuyển LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG nhưng phương tiện vận chuyển không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có phương tiện vận chuyển LPG theo quy định;

b) Không có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn hoặc Giấy đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn hoặc Giấy đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường không còn hiệu lực.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG đối với vi phạm tại Điều này.

(Chi tiết xem file đính kèm: http://pgassg.com.vn/modules.php?name=Laws )

 (Theo Nghị định 105/2011/NĐ-CP)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Giá bán lẻ khu vực TpHCM 
Tháng 08/2022

Sản phẩm Giá
Bình 12 kg
436 000
Bình 48kg 1 740 000 Video 
 Top news 
Tuyển dụng chuyên viên thị trường
Bán xăng dầu: Người lãi kỷ lục, kẻ 'lỗ kỹ thuật'
 Hỗ trợ  
TỔNG ĐÀI

 (028) 80 11 12 13


↑Top 
©2010 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
Hệ thống được xây dựng và phát triển từ mã nguồn mở Nukeviet
Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại : (+
0283 ) 5 121 114
Email: pgcsaigon@gmail.com